top of page

Algemene Huurvoorwaarden

Overnachten in Nationaal Park de Drentsche Aa

Het Loeg 4 - 9465 TM Anderen

De4seizoenendrenthe@hotmail.com

Kvk: 04048216         btw-nr: 001412455B22

 

​De verhuurder/eigenaar van “de 4 Seizoenen Drenthe” te Anderen, hierna te noemen de verhuurder, en huurder/gast komen het volgende overeen:

1.Reserveringen en Betaling

   1.1    De reservering is pas definitief na schriftelijke (e-mail)bevestiging van uw reserverings-aanvraag

           door verhuurder

   1.2    De huurprijs inclusief eventuele bijkomende kosten worden vermeld in de boekings-bevestiging.

   1.3   Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient 50% van het verschuldigde bedrag per

           omgaande te worden voldaan aan De 4 Seizoenen Drenthe.

   1.4    Het totale bedrag van de reservering dient uiterlijk 14 dagen voor aankomstdatum volledig te

            zijn betaald.

   1.5    Bij niet tijdige betaling is de huurder/gast in verzuim. De verhuurder zal in dat geval de gast per

            e-mail vragen het verschuldigde bedrag per omgaande te voldoen. Indien de gast hieraan geen

           gehoor geeft, wordt de boeking geannuleerd, waarbij de aanbetaling aan huurder in rekening

           wordt gebracht als annuleringskosten. Oftewel, er zal geen restitutie plaats vinden van 

           aanbetaling.

   1.6   Extra kosten welke gemaakt worden tijdens uw verblijf dienen voor het uitchecken te worden

           voldaan. Betaling kan contant of per PIN.

   1.7    Wanneer de kamer door overmacht of toedoen van derden niet beschikbaar is voor de verhuur,

            zal de verhuurder de gast per omgaande informeren en de totale huursom direct retourneren aan

           de gast, zonder dat de verhuurder gehouden is om eventuele materiële en/of immateriële schade

           te vergoeden dan wel dat de verhuurder verplicht zou zijn om voor vervanging zorg te dragen.

   1.8   Bij annulering door gast betaald u:

Meer dan 14 dagen voor aankomstdatum:       Geen kosten

14-7 dagen voor aankomstdatum:                      50 % van de reserveringssom

Minder dan 7 dagen voor aankomstdatum:     100% van reserveringssom

1.9    Eerder vertrek van gast geeft geen recht op teruggaaf van huursom.

2. Aankomst en vertrek

Inchecken van 15.00 –17.00 uur

Uitchecken uiterlijk 10.30 uur

Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

Gasten moeten tijdens het verblijf in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart.

 

3. Bestemming en gebruik

1.   De gehuurde kamer is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als vakantieverblijf.

2.   De kamer is geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij reservering.

3.   Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis.

4.   Rusttijden van 23.00 tot 08.00 uur.

5.   Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.

6.   Gasten kunnen hun auto parkeren op het eigen parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.

7.   Ons met riet gedekte pand ligt in een dorp met vele riet gedekte boerderijen en midden in het

      Nationaal Park. Vanwege brandveiligheid is het niet toegestaan om vuur te stoken.

8.   Gasten dienen de instructies van de verhuurder op te volgen.

9.   Indien de gast(en/of zijn reisgezelschap) overlast veroorzaakt, is verhuurder gerechtigd de

      verhuurperiode direct te beëindigen zonder dat de gast(en)recht heeft op restitutie van de huurprijs.

      Dit houdt in dat de gast in dat geval het gehuurde direct dient te verlaten.

 

4. Overdrachten onderverhuur

Het is de gast niet toegestaan zijn rechten over te dragen noch de kamer te verhuren aan derden. De sleutel aan anderen te geven.

5. Tarieven

1.   De tarieven zijn inclusief het gebruik van water, gas en elektriciteit (bij normaal gebruik). Voor het

      opladen van een elektrische auto worden extra kosten in rekening gebracht.

2.   Reserveringskosten en het bad-/bedlinnen zijn in de huurprijs inbegrepen.

3.   Gemeentelijke belastingen zijnde € 1,50 p.p.p.n. worden apart op de rekening vermeld en komen

      bovenop de afgesproken tarieven.

4.   Tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

5.   Tarieven van de kamers zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse

      wijzigingen.

6. Aansprakelijkheid

6.1   Tijdens uw verblijf bent u als gast aansprakelijk voor vergoeding van eventuele schade aan het

         gehuurde, daaronder begrepen schade ten gevolge van beschadiging, vervreemding of

         verlies. Ingeval van schade dient de gast dit direct bij de verhuurder te melden. Verhuurder is

         gerechtigd om eventuele schade in rekening te brengen bij de gast. Verhuurder adviseert de gast

         en om zich tegen dit risico te verzekeren.

6.2   Bij niet juist gebruik van het gehuurde is verhuurder gerechtigd om de hierdoor ontstane extra

         (schoonmaak-) kosten op de gast te verhalen.

6.3   De verhuurder/eigenaar is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich

         voordoen tijdens een verblijf in of rondom ons pand. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor

         het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.

7. Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

 

8.Internet

Gast is gerechtigd om gebruik te maken van het draadloos internet (Wi-Fi). De verhuurder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor hetgeen door huurder wordt gedownload.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1   De verhuurder/eigenaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten

         gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de 4 Seizoenen Drenthe

         tegen aanspraken dienaangaande. Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in en om de

         accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische

         installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van

         de accommodatie.

9.2   De verhuurder kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de

         grove schuld of nalatigheid van de verhuurder.

9.3   Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de verhuurder, indien en voor

         zover de verhuurder uit enige hoofde ter zake gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijk

         wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten.

         De aansprakelijkheid van de verhuurder is tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van

         de verhuurder in het voorkomende geval zal uitkeren.

9.4   De verhuurder aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies

         of diefstal van eigendommen van de gasten.

 

Door het overmaken van de aanbetaling verklaart de gasten diens reisgezelschap

akkoord te gaan met de voorwaarden zoals benoemd in deze huurovereenkomst.

De gast heeft kennisgenomen van de aanbeveling een reis-/annuleringsverzekering aan te schaffen.

bottom of page